אישור ניהול תקין

תעודת ניכוי מס במקור

ניכוי מס לפי סעיף 46

אישור מלכ”ר 

תעודת רישום עמותה

אישור ניהול ספרים